GAF Materials Corp.

GAF-logo

GAF Materials Corporation là một công ty sản xuất có trụ sở tại Parsippany, New Jersey, USA có nguồn gốc từ cuối thế kỷ 19. Từ viết tắt GAF là viết tắt của General Aniline & Film. Công ty trong lịch sử chủ yếu tập trung vào sản xuất vật liệu lợp cho các ứng dụng thương mại và dân dụng.